Név: Ocean Engineering Bt. ……….
Székhely: 2740 Abony, Semmelweis u. 12.……………….
Adószám: ………………….21946598-1-13
Cégjegyzékszám: 13-06-051736…………………
Képviselő: Aradi Attila………………………
Számlavezető bank neve: Raiffeisen Bank Rt.………………..
Bankszámlaszám HUF: 12050002-0141988900100007………………………

Szervizszolgáltatás általános feltételei

                                          (ESZ.ÁSZF/20170101):

1. Bevezetés

        1.1. Az Ocean Engineering Bt által működtetett szervizszolgáltatás (Szolgáltató) a  PLC-k szervízelését végzi. Ezt a tevékenységét a Megrendelő által aláírt, és a Szolgáltató által (lehetőleg írásban) elfogadott és visszaigazolt Megrendelőlap alapján végzi, melynek az általános feltételek elválaszthatatlan részét képezik.

        1.2. Szolgáltató (a Megrendelő kifejezett kérésére) az előző pontban rögzített termékcsoporton kívüli eszközök hibája esetén kívül is vállal szervizszolgáltatást. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a bejelentett hiba elhárítására nincs lehetősége, a megrendelést visszautasíthatja.

        1.3. A Szolgáltató kijelenti, hogy a szervizelésre bejelentett gép/berendezés teljes körű szerviz kompetenciája annak gyártójánál van. Ebből adódóan a Szolgáltató a szolgáltatás során arra vállal kötelezettséget, hogy a hiba elhárítása érdekében minden tőle elvárhatót megtesz, annak sikeres, ill. legolcsóbb módon történő elhárítását azonban nem szavatolja.

2. Költségek: Amennyiben a Megrendelő és a Szolgáltató a szervizszolgáltatás megrendelése előtt ettől eltérően nem állapodnak meg, a Szolgáltató az alábbi díjak elszámolására jogosult:

        2.1. A szervizszolgáltatás alapóradíja 18.000,- Ft + Áfa/fő/óra, mely a helyszínen töltött időszakon felül vonatkozik a felkészülés, az utazás, illetve a hibaelhárítás érdekében a Szolgáltató telephelyén végzett munka idejére is. Az alapóradíj a munkanapokon 8 és 16 óra közötti időszakban végzett tevékenységekre vonatkozik.

        2.2. Amennyiben a 2.1 pontban felsorolt tevékenységek bármelyike munkanapokon 0 és 8 óra között, illetve 16 és 24 óra között történik, az erre eső alapóradíjat 30%-os felár terheli.

        2.3. Amennyiben a 2.1 pontban felsorolt tevékenységek bármelyike pihenő-, vagy munkaszüneti napokon 8 és 16 óra között történik, az erre eső alapóradíjat 100%-os felár terheli.

        2.4. Amennyiben a 2.1 pontban felsorolt tevékenységek bármelyike pihenő-, vagy munkaszüneti napokon 0 és 8 óra között, illetve 16 és 24 óra között történik, az erre eső alapóradíjat 100%-os felár terheli.

        2.5. Sürgősségi felárak: nincs.

        2.6. A szolgáltatás teljesítése során minden megkezdett 1 óra kerül elszámolásra.

        2.7. Az utazással töltött idő a Google Maps útvonaltervező szolgáltatása által kalkulált legrövidebb utazási idő, minimum 1 óra kerül számlázásra.

        2.8. A fenti óradíjakon felül útiköltség (gk. használat) kerül kiszámlázásra, melynek összege gépjárművenként 300 Ft + Áfa/km, és a Google Maps útvonaltervező szolgáltatása által kalkulált legrövidebb utazási időhöz tartozó távolságra kerül elszámolásra.

        2.9. A szolgáltatás során beépített, illetve a Megrendelő részére átadott eszközök és anyagok költsége egyedi ajánlat alapján kerül elszámolásra.

        2.10. A szükség esetén bevont alvállalkozók munkatársainak költsége a fenti óradíjaktól függetlenül, egyedi ajánlat alapján kerül elszámolásra.

        2.11. Szolgáltató egyoldalúan jogosult a Megrendelő számára előleg megfizetését előírni, mely esetben a szolgáltatás megkezdésére csak az előlegszámla teljes összegének kiegyenlítése után köteles.

3. A szervizszolgáltatás:

        3.1. Szolgáltató a tevékenységét a Megrendelő által megküldött, és a Szolgáltató által visszaigazolt hibabejelentés alapján végzi. Megrendelő a hibabejelentésben köteles a hiba leírását a lehető legpontosabban megtenni. A pontatlanságból eredő minden költség a Megrendelőt terheli.

        3.2. Szolgáltató a megrendelt szolgáltatást kapacitásának függvényében teljesíti. A Szolgáltató által megjelölt kiszállási időpont és határidők minden esetben csak tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek.

        3.3. A hiba elhárítása során Megrendelő köteles biztosítani a berendezés üzemeltetőjének a jelenlétét, aki aktívan együttműködik a Szolgáltató képviselőjével, valamint olyan személy jelenlétét, aki a szolgáltatással kapcsolatban a megrendelő részéről döntést hozhat, és a munkalap leigazolására jogosult.

        3.4. Megrendelő köteles a szolgáltatás teljesítésének valamennyi feltételét biztosítani a helyszínen (forrásnyelvű és archivált programok, villamos dokumentáció, tápfeszültség, alapanyag és segédanyagok, illetve szükség esetén szerelő személyzet és szerszámok). Ezen feltételek hiányában a szolgáltatás csak a Megrendelő kockázatára folytatható, vagy (amennyiben a szolgáltatás teljesítése ellehetetlenül) a Szolgáltató jogosult a tevékenység befejezésére. Az eredménytelen kiszállás összes költsége ebben az esetben is a Megrendelőt terhelik.

        3.5. A Szolgáltató képviselője a hibaelhárításra vonatkozó javaslatait minden esetben műszaki szempontok alapján teszi, de a szolgáltatás teljesítése során köteles legjobb tudása és szakmai tapasztalata alapján eljárni. Amennyiben a probléma indokolja, a Szolgáltató képviselője (a Megrendelővel történt előzetes egyeztetés, illetve a Megrendelő költségviselési nyilatkozata után) jogosult más (az adott technikát ismerő) munkatársat, vagy alvállalkozó céget a helyszínre rendelni. Amennyiben a Megrendelő ehhez nem járul hozzá, és nem gondoskodik saját hatáskörben megfelelő ismerettel rendelkező személyzetről vagy vállalkozóról, a Szolgáltató jogosult a tevékenység befejezésére. Az eredménytelen kiszállás összes költsége ebben az esetben is a Megrendelőt terhelik.

        3.6. A Szolgáltató a hibaelhárítást a hibás eszköz behatárolásával és cseréjével végzi. Eszközök helyszíni javítását csak kivételes helyzetben vállalja, de erre a Megrendelő nem kötelezheti. A Szolgáltató a hibás eszköz saját telephelyén történő javítására a Megrendelő kérésére kísérletet tesz, de a javítás sikerességét nem garantálja. A sikertelen javítás költségei is a Megrendelőt terhelik.

        3.7. A Szolgáltató a csereként szállított eszközt a gyári beállítási állapotban szállítja. Az adott alkalmazáshoz szükséges programok, paraméterek és beállítások feltöltését az adott eszközre (amennyiben rendelkezésre áll), az eszköz ára nem tartalmazza, ennek költségei a 2. pont szerint kerülnek elszámolásra.

        3.8. A Megrendelő a szolgáltatás teljesítése során bármikor jogosult bejelentésének visszavonására, de a már elvégzett munkák költségét ez esetben is köteles megtéríteni.

4. Egyéb feltételek:

        4.1. Szolgáltató az általa szállított új eszközökre egy év szavatosságot vállal. Amennyiben a hibás alkatrész helyett új eszköz beépítése nem lehetséges és azt használt eszköz beszerzésével pótolja, vagy a Szolgáltató a Megrendelő kérésére szállít használt eszközt, ezekre (egyéb megállapodás hiányában) szavatosságot nem vállal.

        4.2. Amenyiben a  berendezést a megrendelő a saját nevében tervezteti, gyártatja le; a gépdirektíva (16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet, 2006/42/EK irányelv) szerinti megfelelőség  jogi nyilatkozata, kialakítása, bizonyítása és dokumentálása a megrendelő feladata.

A leszállított, letelepített és beüzemelt, új vagy felújított eszközök, nem előírás szerinti üzemeltetése és karbantartás hiánya során keletkező meghibásodásért, valamint bármilyen természetű különleges, véletlenszerű vagy következményes károkért és elmaradt haszonért, felelősséget nem vállalunk.

          4.3. Jelen feltételekben eltérően nem szabályozott kérdésekben a magyar jog – különös tekintettel a Polgári törvénykönyvre – rendelkezései az irányadók.